Thống kê tần suất trong 30 lần quay Xổ số Miền Trung (đài 1-2, đặc biệt)

00
   1.13% (13 lượt)
01
   0.95% (11 lượt)
02
   0.95% (11 lượt)
03
   1.39% (16 lượt)
04
   1.39% (16 lượt)
05
   1.13% (13 lượt)
06
   0.78% (9 lượt)
07
   0.95% (11 lượt)
08
   1.22% (14 lượt)
09
   0.52% (6 lượt)
10
   1.04% (12 lượt)
11
   1.22% (14 lượt)
12
   0.87% (10 lượt)
13
   1.04% (12 lượt)
14
   0.78% (9 lượt)
15
   1.39% (16 lượt)
16
   0.95% (11 lượt)
17
   0.78% (9 lượt)
18
   0.61% (7 lượt)
19
   1.39% (16 lượt)
20
   0.69% (8 lượt)
21
   0.69% (8 lượt)
22
   1.39% (16 lượt)
23
   1.04% (12 lượt)
24
   0.69% (8 lượt)
25
   0.69% (8 lượt)
26
   0.95% (11 lượt)
27
   0.95% (11 lượt)
28
   0.95% (11 lượt)
29
   0.52% (6 lượt)
30
   0.87% (10 lượt)
31
   1.13% (13 lượt)
32
   1.04% (12 lượt)
33
   0.52% (6 lượt)
34
   0.95% (11 lượt)
35
   0.95% (11 lượt)
36
   1.48% (17 lượt)
37
   1.04% (12 lượt)
38
   0.78% (9 lượt)
39
   0.69% (8 lượt)
40
   0.78% (9 lượt)
41
   1.04% (12 lượt)
42
   1.13% (13 lượt)
43
   1.30% (15 lượt)
44
   1.30% (15 lượt)
45
   1.04% (12 lượt)
46
   1.13% (13 lượt)
47
   0.87% (10 lượt)
48
   1.13% (13 lượt)
49
   0.95% (11 lượt)
50
   1.13% (13 lượt)
51
   1.22% (14 lượt)
52
   0.95% (11 lượt)
53
   0.69% (8 lượt)
54
   0.95% (11 lượt)
55
   1.30% (15 lượt)
56
   0.61% (7 lượt)
57
   0.69% (8 lượt)
58
   1.22% (14 lượt)
59
   1.04% (12 lượt)
60
   0.95% (11 lượt)
61
   1.22% (14 lượt)
62
   1.13% (13 lượt)
63
   0.95% (11 lượt)
64
   1.13% (13 lượt)
65
   1.74% (20 lượt)
66
   0.78% (9 lượt)
67
   1.04% (12 lượt)
68
   1.04% (12 lượt)
69
   0.52% (6 lượt)
70
   0.52% (6 lượt)
71
   1.22% (14 lượt)
72
   1.39% (16 lượt)
73
   0.95% (11 lượt)
74
   0.78% (9 lượt)
75
   1.56% (18 lượt)
76
   1.04% (12 lượt)
77
   1.13% (13 lượt)
78
   1.30% (15 lượt)
79
   0.87% (10 lượt)
80
   0.69% (8 lượt)
81
   1.22% (14 lượt)
82
   1.13% (13 lượt)
83
   1.13% (13 lượt)
84
   1.04% (12 lượt)
85
   0.87% (10 lượt)
86
   0.69% (8 lượt)
87
   1.30% (15 lượt)
88
   1.22% (14 lượt)
89
   0.95% (11 lượt)
90
   0.95% (11 lượt)
91
   1.13% (13 lượt)
92
   0.69% (8 lượt)
93
   0.61% (7 lượt)
94
   1.30% (15 lượt)
95
   0.95% (11 lượt)
96
   0.87% (10 lượt)
97
   1.39% (16 lượt)
98
   0.95% (11 lượt)
99
   0.61% (7 lượt)

Thống kê xổ số Miền Trung đài 1-2 đến ngày 11/07/2024

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 3 ngày:

50( 4 Lần )Tăng 2
04( 3 Lần )Giảm 1
05( 3 Lần ) Không tăng
13( 3 Lần ) Không tăng
19( 3 Lần ) Không tăng
26( 3 Lần ) Không tăng
37( 3 Lần ) Không tăng
41( 3 Lần )Tăng 1
61( 3 Lần )Tăng 1
76( 3 Lần )Giảm 1
82( 3 Lần )Giảm 1
87( 3 Lần )Giảm 1

Các cặp số xuất hiện nhiều nhất trong 7 ngày:

04 ( 6 Lần )Tăng 1
26 ( 6 Lần )Tăng 2
61 ( 6 Lần )Tăng 1
65 ( 6 Lần )Tăng 1
94 ( 6 Lần ) Không tăng

Các cặp số ra liên tiếp:

05 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
37 ( 4 Ngày ) ( 4 lần )
61 ( 3 Ngày ) ( 3 lần )
26 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
41 ( 2 Ngày ) ( 3 lần )
43 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
50 ( 2 Ngày ) ( 4 lần )
55 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
65 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
95 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )
99 ( 2 Ngày ) ( 2 lần )

Những cặp số không xuất hiện lâu nhất:

47      ( 13 ngày )
68      ( 10 ngày )
18      ( 7 ngày )
21      ( 7 ngày )
24      ( 7 ngày )
53      ( 7 ngày )
75      ( 7 ngày )

Bảng Thống kê "Chục - Đơn vị" đài 1-2 trong ngày

Hàng chụcChụcHàng đơn vị
14 Lần 1
012 Lần 2
8 Lần 1
114 Lần 6
6 Lần 2
29 Lần 1
13 Lần 2
313 Lần 1
12 Lần 0
48 Lần 5
11 Lần 0
513 Lần 1
7 Lần 2
69 Lần 3
11 Lần 0
79 Lần 2
15 Lần 3
89 Lần 1
11 Lần 1
912 Lần 2